Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Steenbergen (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Wilma Baartmans

Functie: WethouderPolitiek: Fractievoorzitter Gewoon Lokaal (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Baartmans heeft in haar portefeuille: Beheer openbare ruimte (Speel- en beweegtuinen / Speelruimtebeleid, Wegen, Groen, Riolering, Verlichting, Materieel, Wijkteams), Natuur- en groenbeleid, Mobiliteit (Verkeer en mobiliteit - GVVP), Armoedebeleid, Wonen (Volkshuisvestingsbeleid / Bouwbeleid / Prestatieafspraken / woningcorporaties), Algemene dienstverlening, burgerzaken en vergunningen (o.a. meldingen openbare ruimte), Duurzaamheid ( Milieu / Duurzaamheid / Klimaatadoptatie / Energietransitie (bio, wind, zon, etc.)) Erfgoed en monumenten, Milieustraat / Afval (van afval naar grondstof) en AFC.

Wilma Baartmans is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Thijs de Jongh

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: december 2016 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O

Dhr. Willy Knop

Functie: WethouderPolitiek: Volkspartij
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2019 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische Zaken, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Willy Knop heeft in zijn portefeuille: Economie (Lobby en marketing - Bedrijfscontacten en acquisitie - Economisch beleid - Markten en kermissen - Retail - Overig MKB en grote bedrijven - Arbeidsmarkt) - Ruimtelijke Ordening (Ruimtelijke plannen - Grondbeleid en grondzaken - Externe veiligheid - Woonwagenbeleid) - Omgevingswet - Agrarische Zaken (ZLTO - Biobased economy en agrofood).

Willy Knop is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Koos Krook

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Subsidies, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Koos Krook heeft in zijn portefeuille: WMO (Mensen met verward gedrag, Afbouw RIBW (regionaal instituut begeleid wonen)), Jeugdzorg, Welzijnswerk (Coördinatie welzijnswerk / Organisaties welzijnswerk / Statushouders / Subsidiebeleid / mantelzorgbeleid ), Participatiewet en sociale zaken ( Participatiewet / Sociale Zaken / Werkvoorzieningsschap: WVS en Stichting Samenwerken), Coördinatie collectief vervoer (Coördinatie collectief vervoer / WMO vervoer / Plusbus) en Volksgezondheid.

Koos Krook is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Esther Prent

Functie: WethouderPolitiek: Gewoon Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Beheer / Onderhoud, Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Sport, Cultuur, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Prent heeft in haar portefeuille: Jeugd (Leerlingenvervoer - Jeugd- en jongerenwerk), Onderwijs (Onderwijsbeleid en huisvesting / Laaggeletterdheid / Volwasseneneducatie / Leerplicht), Sport, Leefbaarheid / kernen (Kernen / Kerngericht werken en overheidsparticipatie, Stadsraad, dorpsraden en leefbaarheidsgroep, Bibliotheekwerk), Kunst en Cultuur (Kunst- en cultuurbeleid), Beheer accommodaties (Gemeenschapshuizen, Sporthallen, Sportvelden, Zwembad), Voorschoolse voorzieningen (Peuterspeelzaalwerk / Kinderopvang)

Esther Prent is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Ruud van den Belt

Functie: BurgemeesterIn dienst sinds: november 2015 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Ruud van den Belt heeft in zijn portefeuille: Coördinatie van beleid en besluitvorming, Algemeen bestuurlijke en kabinetszaken, Openbare orde en veiligheid, Regionale samenwerking (de wettelijke taken aangevuld met bestuursorgaan Westbrabantse agenda - Bestuurskracht), APV, Evenementen, Verkiezingen, Integrale Handhaving, Communicatie (Coördinatie externe communicatie, Communicatiebeleid) - Jaarverslagen (Klachtencommissie / Bezwaarschriftencommissie, Rekenkamercommissie), Bedrijfsvoering (Juridische zaken & Personeel en organisatie)

Bestuursperiode 2015-2018
Ruud van den Belt heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken (Coördinatie van beleid en besluitvorming-Algemeen bestuurlijke en kabinetszaken-Openbare orde en veiligheid), Regionale samenwerking (wettelijke taken aangevuld met bestuursorgaan Westbrabantse agenda), Vergunningverlening APV Evenementen, Verkiezingen, Integrale Handhaving, Communicatie (Coördinatie externe communicatie), Jaarverslagen (Klachtencommissie en bezwaarschriftencommissie, Personeel en Organisatie (waarnemend), Bestuurlijke ontwikkelingen en Bedrijfsvoering.

De is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van en wethouders wel. In het college heeft de , net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Ruud van den Belt aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.